سردخانه زاگرس
ساخت سردخانه
سردخانه دو منظوره

سردخانه زاگرس | سردخانه دو منظوره | سردخانه صنعتی | سردخانه مواد غذايی | سردخانه میوه | سردخانه گوشت | ساخت سردخانه دو منظوره | سردخانه بالای صفر درجه | سردخانه زیر صفر درجه | ساخت سردخانه

سردخانه زاگرس در سال 1390 كار خود را در اطراف روستاي بيدگنه ِ منطقه ملارد با سرمايه گذاری بخش خصوصی بطور رسمی در زمینه انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه در زمينی به مساحت 25000 متر مربع با طراحی كارشناسان ايرانی و بهره مندی از بالاترين استانداردهای ساخت و طراحی انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه و تجربه سالها فعاليت در صنعت سردخانه زاگرس, انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه آغاز نمود .

اين سردخانه با ظرفيت 12000 تن در دو فاز طراحی سردخانه زاگرس, انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه گرديده است . فاز اول آن در دوسالن مجزا در سال 1390 به بهره برداری رسيد . همه انبارهای اين سردخانه قابليت زير صفر را دارند . انبارهای اين سردخانه با ديوارهايی از جنس پانل های مخصوص وكف ، با بتن های ويژه، اين انبارها را به انبار های خاصی برای نگهداری محصولات و مواد غذايی تبديل كرده است .

اين سردخانه توجه ويژه ای در زمينه تخليه و بارگيری سردخانه زاگرس, انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه نموده است و با بهره گيری از ليفتراك های برقی و پالت تراك ها و همچـنين با اتّكا به پرســنل متعهد و بهره گيری از دقيق ترين باسـكول توزين تريلر قابليت تخليه و بارگيری بيش از 1000 تن در روز را دارا می باشد . همه اين موارد سردخانه زاگرس, انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه را به محلی امن و مطمئن برای نگهداری كالاها و مواد غذايی تبديل نموده است .

سردخانه دو منظوره زاگرس

سردخانه میوه

سردخانه میوه

/
سردخانه میوه زاگرس ارائه خدمات مشاوره سردخانه میوه، فروش سردخانه میوه-…
سردخانه

سردخانه

/
سردخانه زاگرس در سال 1390 كار خود را در اطراف روستاي بيدگنه ِ…

سردخانه زاگرس | سردخانه دو منظوره | سردخانه صنعتی | سردخانه مواد غذايی | سردخانه میوه | سردخانه گوشت | ساخت سردخانه دو منظوره | سردخانه بالای صفر درجه | سردخانه زیر صفر درجه | ساخت سردخانه

سردخانه زاگرس در سال 1390 كار خود را در اطراف روستاي بيدگنه ِ منطقه ملارد با سرمايه گذاری بخش خصوصی بطور رسمی در زمینه انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه در زمينی به مساحت 25000 متر مربع با طراحی كارشناسان ايرانی و بهره مندی از بالاترين استانداردهای ساخت و طراحی انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه و تجربه سالها فعاليت در صنعت سردخانه زاگرس, انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه آغاز نمود .

اين سردخانه با ظرفيت 12000 تن در دو فاز طراحی سردخانه زاگرس, انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه گرديده است . فاز اول آن در دوسالن مجزا در سال 1390 به بهره برداری رسيد . همه انبارهای اين سردخانه قابليت زير صفر را دارند . انبارهای اين سردخانه با ديوارهايی از جنس پانل های مخصوص وكف ، با بتن های ويژه، اين انبارها را به انبار های خاصی برای نگهداری محصولات و مواد غذايی تبديل كرده است .

اين سردخانه توجه ويژه ای در زمينه تخليه و بارگيری سردخانه زاگرس, انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه نموده است و با بهره گيری از ليفتراك های برقی و پالت تراك ها و همچـنين با اتّكا به پرســنل متعهد و بهره گيری از دقيق ترين باسـكول توزين تريلر قابليت تخليه و بارگيری بيش از 1000 تن در روز را دارا می باشد . همه اين موارد سردخانه زاگرس, انواع سردخانه دو منظوره, سردخانه صنعتی, سردخانه مواد غذايی, سردخانه میوه, سردخانه گوشت, ساخت سردخانه دو منظوره, سردخانه بالای صفر درجه, سردخانه زیر صفر درجه و ساخت سردخانه را به محلی امن و مطمئن برای نگهداری كالاها و مواد غذايی تبديل نموده است .